tesnenia na báze grafitu

Expandovaný grafit


Východzím materiálom je prírodný grafit, ktorý sa reakciou s oxidačnými činidlami upravuje na zmes grafitového polotovaru, ktorá sa následne tepelným spracovaním rozloží na grafitové vločky s nízkou hustotou. Bez použitia pojív a plnív sú tieto častice mechanicky lisované do pružných fólií. Vzhľadom na vrstevnatú štruktúru vykazuje expandovaný grafit silnú anizotropiu (vlastnosti materiálu sú závislé na smere). Tento materiál je chemicky odolný voči väčšine médií a dlhodobo vykazuje výborné tesniace vlastnosti i za pôsobenia vysokých teplôt. Na zlepšenie vlastností sú do grafitových produktov pridávané inhibítory, ktoré zvyšujú teplotovú odolnosť, odolnosť voči korózii, príp. pri upchávkových tesneniach zlepšujú tesnosť a klzné vlastnosti.

Grafit- chemická odolnosť

Grafit je odolný voči väčšine médií až do vysokých teplôt.
K látkam, ktorým grafit odoláva, patria anorganické a organické kyseliny a zásady, rozpúšťadlá, vosky a oleje, s výnimkou silných oxidačných činidiel, ako napr. vysokokoncentrovaná kyselina dusičná, óleum, lúčavka kráľovská, oxidačné taveniny solí, ako aj niektorých plynov a pár (bróm, vlhký chlór nad 30°C, oxid chloričitý a oxid sírový).

 

Grafitové tesnenia sa s obľubou používajú v rôznych aplikáciách, najmä pri vyšších teplotách bežne od 100 až do 650°C v pare.


Iné grafitové tesnenia

FORNAXA je výrobcom a dodávateľom grafitových tesnení. Oslovte nás s konkrétnou požiadavkou. My Vám ponúkneme vhodný grafitový produkt.